Farnosť Hriňová bola vyčlenená z veľkej farnosti Detva v roku 1928, zo začiatku len ako Expozitúra Detvianskej farnosti.

V histórii Domus farnosti Detva sa píše:

„Odpis č.3059/1927

Veľadôstojnému pánu Jánovi Štrbáň, škôldozorcovi, farárovi v Detve a dôstojnému pánovi Jozefovi Búdovi, expozitorovi v Hriňovej. Pomer medzi detvianskou farou a hriňovskou expozitúrou tejže s platnosťou od 1.januára 1928, v mene Božom upravujem nasledovne:
Stará detvianska farnosť vo svojej rozsiahlosti pôvodnej ostáva jestvovať aj naďalej. Jej na dve farnosti dismenbrovanie, ktoré jestvuje ešte len de jure, de facto sa predbežne nejde uskutočniť. Naproti tomu ale tú čiastku farnosti detvianskej, ktorá obsahuje v sebe političnú obec Hriňová až k potoku „Krivec“ dňom 1.januára 1928 vynímam spod jurisdikcie detvianskeho farára a samostatným duchovným správcom tejto čiastky detvianskej farnosti ostáva v Hriňovej bydliaci detviansky kaplán cum jurisdictione ordinaria. Tá čiastka pol obce Hriňovej, ktorá obsahuje v sebe „Blato“  a druhú stranu I. Krivca až po potok „Krivec“, patri aj naďalej pod jurisdikciu detvianskeho farára. Pre vyňaté územie započnú sa v Hriňovej dňom 1.januára 1928 viesť zvláštne matriky. Krstné listy k sobášom a iné úradné písma budú si dávať detviansky farský úrad a tohože expozitúra vzájomne ex offo bezplatne. Toto zriadenie nech je v historii Domus tak v Detve, ako i v Hriňovej zaznačené. Marian, biskup m.p.“

 

Prvým správcom farnosti – ako je aj zaznačené – sa stal ThDr. Jozef Búda. Jeho zásluhou sa vybudovala aj budova hriňovskej fary, ktorá stojí dodnes a slúži svojmu účelu. V meste boli prvé bohoslužby odbavované v Kaplnke Narodenia Panny Márie, ktorá stála na mieste terajšieho domu smútku a mala len skromné rozmery. Neskôr bola zväčšená pričom sa do nej vošlo zhruba 100 veriacich.
Nakoľko spomínaná kaplnka nepokrývala skutočnú potrebu, bol postavený kostol sv. Petra a Pavla. Dokončený bol posviackou, vyslúženou biskupom Dr. Andrejom Škrábikom, 8. septembra 1947.
Pozemok, na ktorom stojí dnešný kostol a fara bol 22. decembra 1926 kúpený od Jozefa Štullera za 16 000 korún, pričom zmluva obsahovala dodatok, že ak sa do dvoch rokov nezačne so stavbou fary, pozemok pripadne pôvodnému majiteľovi. Faru sa teda podarilo postaviť v časovom limite, ale stavba kostola sa rodila ťažko. Materiál pripravovali od roku 1934. Ku stavbe však prikročili iba v roku 1939.

Kalendár

Dnešný dátum: piatok, 14. august 2020
Meniny má Mojmír.
Katolícky kalendár:
- liturgia: spomienka
Liturgický rok: A