Image Slide 1
Farnosť sv. Petra a Pavla
Shadow

Farské oznamy

thumbnail of Farské oznamy od 04.12.2023 do 10.12.2023thumbnail of Farské oznamy od 27.11.2023 do 03.12.2023thumbnail of Farské oznamy od 20.11.2023 do 26.11.2023

Písmo na dnes

Utorok po 1. adventnej nedeli

Hľa, náš Pán príde s veľkou mocou a osvieti zrak svojich služobníkov.

Vysluhovanie sviatostí v našej farnosti

Sviatosť krstu

baptism-g52430fb3b_1920

Je potrebné, aby rodičia prišli na faru a dohodli si termín krstu a krstnej naúky. Všetky informácie aj potrebné poučenie ohľadom krstu vybavujeme vždy vo štvrtok o 18:00. Je vhodné sa vopred dohodnúť telefonicky. Sviatosť krstu vysluhujeme spravidla v sobotu o 10.00.

Sviatosť zmierenia

confession-g9188a6dea_1920

Svätú spoveď vysluhujeme vždy pol hodinu pred každou svätou omšou. Pred prvým piatkom spovedáme podľa vyhlásenia vo farských oznamoch.

Sviatosť birmovania

Confirmation+2019-5909

Nasledujúci termín vyslúženia sviatosti birmovania v našej farnosti je naplánovaný na rok 2024. Prihlášku je možné podať do konca Júla 2023. Aktuálne informácie sú vždy zverejnené vo farských oznamoch.

Sviatosť manželstva

alliance-g6da751556_1920

Pred uzavretím manželstva sa vyžaduje bezprostredná príprava na túto sviatosť. Odporúča sa nahlásiť svoju vôľu k uzavretiu manželstva na farskom úrade aspoň 6 mesiacov pred dátumom sobáša. Potrebné informácie ohľadom uzavretia sviatosti manželstva poskytujeme vždy v sobotu o 9:00 hod. Je vhodné priniesť so sebou vypísanú zápisnicu z matričného úradu Mesta Hriňová.

Kontakt

Farská kancelária

Nemáme presne stanovené úradné hodiny. Vaše požiadavky vybavíme kedykoľvek, keď nás nájdete na fare. Najskôr to bude pred alebo po sv. omšiach.

Farská knižnica

Koncom roka 2013 bola opäť otvorená naša farská knižnica, ktorá počas troch mesiacov prešla niekoľkými zmenami. Prvou a zároveň najviditeľnejšou zmenou bolo presťahovanie do nových priestorov blízko fary. Po nej nasledovala katalogizácia kníh, ktorá už prebiehala v novom knižničnom systéme Koha. Tak sme sa pripojili k ďalším knižniciam diecézy a doplnili do spoločnej databázy naše knihy. Nový knižničný systém umožňuje čitateľom prístup k mnohým informáciám prostredníctvom internetu. Webová adresa knižničného systému je badin.kniznice.eu. Po zadaní textu do vyhľadávacieho poľa sa po nájdení nejakého exempláru objaví ľavé menu, kde pod položkou Knižnice, nájdete Hriňová. Po kliknutí na tento odkaz sa vyfiltrujú knihy, ktoré sú dostupné v našej knižnici. Hneď úvodná stránka obsahuje nástroj na vyhľadávanie kníh, kde sa následne zobrazí aj informácia o dostupnoati danej knihy. Je možné aj kontrolovať stav svojich výpožičiek. Na to sú však potrebné prihlasovacie údaje, ktoré získa čitateľ pri návšteve knižnice. Vo farskej knižnici je k dispozícii vyše 2000 kníh v rôznych kategóriách, takže každý si môže nájsť tú vhodnú pre seba. Okrem kníh je možnosť požičať si DVD tituly. 

 

Knižnica býva zvyčajne otvorená v nedeľu po sv. omšiach.

Všetkých vás srdečne pozývame na jej návštevu!

 

O farnosti

Farnosť Hriňová bola vyčlenená z veľkej farnosti Detva v roku 1928, zo začiatku len ako Expozitúra Detvianskej farnosti.

V histórii Domus farnosti Detva sa píše:

„Odpis č.3059/1927

Veľadôstojnému pánu Jánovi Štrbáň, škôldozorcovi, farárovi v Detve a dôstojnému pánovi Jozefovi Búdovi, expozitorovi v Hriňovej. Pomer medzi detvianskou farou a hriňovskou expozitúrou tejže s platnosťou od 1.januára 1928, v mene Božom upravujem nasledovne:
Stará detvianska farnosť vo svojej rozsiahlosti pôvodnej ostáva jestvovať aj naďalej. Jej na dve farnosti dismenbrovanie, ktoré jestvuje ešte len de jure, de facto sa predbežne nejde uskutočniť. Naproti tomu ale tú čiastku farnosti detvianskej, ktorá obsahuje v sebe političnú obec Hriňová až k potoku „Krivec“ dňom 1.januára 1928 vynímam spod jurisdikcie detvianskeho farára a samostatným duchovným správcom tejto čiastky detvianskej farnosti ostáva v Hriňovej bydliaci detviansky kaplán cum jurisdictione ordinaria. Tá čiastka pol obce Hriňovej, ktorá obsahuje v sebe „Blato“  a druhú stranu I. Krivca až po potok „Krivec“, patri aj naďalej pod jurisdikciu detvianskeho farára. Pre vyňaté územie započnú sa v Hriňovej dňom 1.januára 1928 viesť zvláštne matriky. Krstné listy k sobášom a iné úradné písma budú si dávať detviansky farský úrad a tohože expozitúra vzájomne ex offo bezplatne. Toto zriadenie nech je v historii Domus tak v Detve, ako i v Hriňovej zaznačené. Marian, biskup m.p.“

Prvým správcom farnosti – ako je aj zaznačené – sa stal ThDr. Jozef Búda. Jeho zásluhou sa vybudovala aj budova hriňovskej fary, ktorá stojí dodnes a slúži svojmu účelu. V meste boli prvé bohoslužby odbavované v Kaplnke Narodenia Panny Márie, ktorá stála na mieste terajšieho domu smútku a mala len skromné rozmery. Neskôr bola zväčšená pričom sa do nej vošlo zhruba 100 veriacich.
Nakoľko spomínaná kaplnka nepokrývala skutočnú potrebu, bol postavený kostol sv. Petra a Pavla. Dokončený bol posviackou, vyslúženou biskupom Dr. Andrejom Škrábikom, 8. septembra 1947.
Pozemok, na ktorom stojí dnešný kostol a fara bol 22. decembra 1926 kúpený od Jozefa Štullera za 16 000 korún, pričom zmluva obsahovala dodatok, že ak sa do dvoch rokov nezačne so stavbou fary, pozemok pripadne pôvodnému majiteľovi. Faru sa teda podarilo postaviť v časovom limite, ale stavba kostola sa rodila ťažko. Materiál pripravovali od roku 1934. Ku stavbe však prikročili iba v roku 1939.

Dňa 12.septembra 1995 vznikol na základe rozhodnutia banskobystrického diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža dekanát Detva so sídlom v Detve. Prvým dekanom sa stal ThLic. Roman Furek, ktorý túto funkciu a službu vykonával do 15. októbra 2002. Od 15. októbra 2002 je dekanom detvianskeho dekanátu ThLic. Ľuboš Sabol.

Zoznam farností v dekanáte:

Farnosť Detva

Farnosť Detvianska Huta

Farnosť Hriňová

Farnosť Kriváň

Farnosť Očová

Farnosť Stožok

Farnosť Vígľašská Huta-Kalinka

Farnosť Zvolenská Slatina

Kňazi pôsobiaci v Hriňovej

Farári

Jozef Búda 1927 – 1929
Jozef Bundzel 1.marca 1929
František Szabó 1965 – 1975
Juraj Blaško 1975 – 1984
Martin Mojžiš 1984 – 1991
Jozef Okkel 1991 – 1996
Pavol Vaňo 1996 – 1999
Miroslav Hlaváčik 1999 – 2004
Marcel Lukáč 2004 – 2008
Štefan Gallik 2008 –

 

Kapláni

Mikuláš Valach 15.3.1928 – 14.5. 1928
Emanuel Schubert 15. 5. 1928 – 28. februára 1929
Matej Zaťko 1.1.1934 do 30. 10. 1934
Jozef Feranec 1. 10. 1934 – 31. 12.1934
Michal Hukel – rodák – kaplánom doma od 1. novembra 1935 do 30. septembra 1936
Andrej Konôpka od 1. do 30. októbra 1936
Viktor Števek od mája 1937 do 30. októbra 1937
Emil Šišan od 1. 5. 1938 do 28. februára 1939
Vojtech /Adalbertus/ Zjara od 10. augusta 1940 do 30. 4. 1941
Dominik Jasenský od 1. mája 1941 – 30. júna 1941
Jozef Tonkovič od 1. 7. 1941 do r. 1942
Andrej Bella 1. júla 1942 – 31. 8. 1943 a potom 1. 12. 1943 – 26. 4. 1944
Štefan Táska do r. 1952
Vojtech Fekete  do r. 1953
Jozef Pekár 1953
Ján Mráz 1953 – 1957
Alfonz František Broniš, OFM 1959
Jozef Čeman november 1958 – december 1959
Pavol Lang 1960 – 1962
Štefan Koprda do r. 1965
Jaroslav Pecha október 1965 – august 1967
Gašpar Hegedüš v r. 1969
Jozef Laca od r. 1969 do r. 1973
Ján Vaňo do r. 1973
Anton Fritz  r. 1973
Ján Hanko 1973 – 1975
Tomáš Galis do r. 1979
Miloš Jakubík júl 1979 – jún 1980
Štefan Gallik júl 1980 – september 1980
Ján Marcin júl 1982 – január 1985
Vladimír Farkaš február 1985 – október 1985
Ľuboš Sabol r. 1987
Peter Volek r. 1988 – 1990
Ján Flajžík január 1990 – máj 1990
Štefan Barilla august 1990 – január 1991
Ľuboš Volko r. 1991 – 1992
Juraj Sitáš r. 1992 – 1993
Jozef Búry r. 1993 – 1995
Stanislav Noga júl 1995 – jún 1997
Lukáš Meloš júl 1997 – jún 1998
Štefan Bieľak júl 1999 – jún 2000
Karol Vozár júl 2000 – jún 2001
Marek Moravčík júl 2001 – jún 2002
Marcel Lukáč júl 2002 – september 2004
Marek Križan júl 2005 – jún 2006
Ľudovít Gabriš júl 2006 – jún 2008
Tomáš Štefina júl 2011 – jún 2012
Ján Jáger júl 2013 – jún 2016
Jozef Benčat júl 2016 – jún 2019
Juraj Kiss júl 2019 – jún 2022
Jakub Randis júl 2022 –

Trvalý diakon
Marián Zamkovský december 2022 –

Ochrana osobných údajov - GDPR

Rímskokatolícky farský úrad v Hriňovej spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk/.